محمدرضا رجبی

پلت فرم پتو کلینیک

توضیحات

پلت فرم پتو کلینیک با هدف مشارکت با کلینیک های داپزشکی در کل ایران طراحی و توسعه گردید. کلینیک های دامپزشکی می توانند وارد این سایت شوند و از پکیج های متنوع آن برای تبلیغ و نمایش کلینیک استفاده کنند. ثبت میکروچیپ تشکلی پرونده از دیگر امکانات این سایت برای کلینیک های دامپزشکی است.

تکنولوژی های به کار رفته